Contact Dementienetwerk

Postbus 283
7200 AG Zutphen

e-mail: info@dementienetwerk.nl 

Woont u in de gemeente Zutphen, de gemeente Lochem of in Vorden, Steenderen, Baak of Wichmond (gemeente Bronckhorst)? Dan kunt u hulp en ondersteuning krijgen van een casemanager van het Dementienetwerk.

Download hier het

Hulp in uw buurt

Huisartsen

Met onderstaande aanmeldformulieren kunt u cliënten verwijzen naar het Centraal Aanmeldpunt Geheugenproblemen Zutphen (CAGZ) voor een geheugenscreening of naar een trajectbegeleider van het Dementienetwerk.

Klik hieronder voor:

 

Verwijsformulier casemanager dementie

 

Aanvullende informatie en praktische links
Als huisarts speelt u een belangrijke factor in het proces van diagnose stelling, begeleiding en behandeling. Na het stellen van de voorlopige diagnose volgens de richtlijnen van het Nederlandse huisartsen genootschap, kunt u de patiënt voor verdere diagnostiek doorverwijzen naar het Centraal Aanmeldpunt Geheugenproblemen Zutphen (CAGZ) en omstreken. Binnen het CAGZ wordt door andere deskundigen gekeken welk diagnostisch traject de patiënt zal volgen. U en de patiënt worden hierover continu op de hoogte gehouden.

Centraal Aanmeldpunt Geheugenproblemen Zutphen (CAGZ) 
Patiënten bij wie u geheugenproblemen vermoedt, kunt u aanmelden bij het CAGZ. Binnen de regio zijn diverse mogelijkheden voor onderzoek en behandeling waardoor het voor verwijzers soms moeilijk is een keuze te maken wat het beste traject is voor hun patiënt. Door een nauwe samenwerking en een bundeling van deskundigheid kan het CAGZ een bijdrage leveren aan de juiste zorg voor dementerenden. In de verwijzersfolder aanmeldpunt leest u meer.

Ziektediagnostiek
Ziektediagnostiek is onderzoek naar de aard en ernst van de geheugenklachten / dementie. De patiënt wordt gezien door de neuroloog, geriater, psycholoog en verpleegkundige. Aanvullend onderzoek bestaat uit een ECG, EEG, MRI of CT-scan en bloedonderzoek en indien nodig een gesprek met een psychiater. Om dit onderzoek te kunnen ondergaan moet de patiënt redelijk belastbaar zijn. Het onderzoek wordt over meerdere dagen verdeeld. Op dinsdagmiddag begint het onderzoek en op donderdag vindt een dagopname plaats. Op de daaropvolgende dinsdag volgt het uitslaggesprek. Voor meer informatie over het Geheugencentrum kunt u hier klikken.

Zorgdiagnostiek
Zorgdiagnostiek is onderzoek naar de gevolgen en problemen die de patiënt en zijn familie in het dagelijks leven op verschillende levensterreinen ondervinden. Daarnaast wordt er (beperkt) onderzoek gedaan naar de geheugenklachten. Een verpleegkundige doet bij de patiënt thuis een intake. Vervolgens bezoekt de patiënt op een ochtend Sutfene locatie Leeuwerikweide voor onderzoek door een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog. De uitslag en adviezen worden thuis doorgesproken met patiënt en familie.

Na diagnose
Als eenmaal de diagnose dementie is gesteld, zijn er verschillende instanties die een rol kunnen spelen:

Trajectbegeleiding - De trajectbegeleider dementie van het Dementienetwerk is het aanspreekpunt voor cliënten, mantelzorgers, verwijzers en hulpverleners. De trajectbegeleider begeleidt de cliënt na de diagnose, helpt bij vragen, bij de coördinatie van zorg en kan de mantelzorger adviseren en ondersteunen. Daarnaast geeft de trajectbegeleider praktische informatie over verschillende vormen van dementie. Als de patiënt en mantelzorger net de diagnose dementie te horen heeft gekregen, is dit op zich al moeilijk en verwarrend genoeg. Dan is een vast aanspreekpunt voor de thuiswonende dementerende en zijn mantelzorger van groot belang. De trajectbegeleider is via een verwijsformulier in te schakelen.

Centrum voor Indicatiestelling Zorg - Iedereen die in aanmerking wil komen voor zorg, dient een indicatie aan te vragen bij het CIZ. Trajectbegeleiders of zorgaanbieders kunnen de patiënt of mantelzorger helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

Begeleiding en behandeling
Er zijn verschillende disciplines betrokken bij de begeleiding en behandeling van de dementerende en mantelzorger. Denk aan: de neuroloog en/of geriater, de huisarts, de ergotherapeut etc. Onder begeleiding en behandeling vallen verschillende vormen van zorg; respijtzorg, dagverzorging, dagbehandeling, thuiszorg en verblijfszorg. De mantelzorger kan begeleiding krijgen bij gespreksgroepen of cursussen.